PRIVACY VERKLARING

De Stam Groep (verder te noemen “Stam”), bestaat onder meer uit Stam Administratie B.V., Stam Autobedrijven B.V., Schadex B.V., Stam Tankstations B.V., Stam Rent B.V.
Stam hecht veel waarde aan de optimale bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens.

In deze verklaring beschrijven wij helder en transparant hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, verwerken en bewaren. Wij doen dat zorgvuldig. Hierbij staan vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal.
Stam houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn gegeven. Doelen van verwerking en categorieŽn van persoonsgegevens worden nader toegelicht in deze verklaring.
- Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het doel van verwerking.
- Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel van verwerking dan wel door de wet vereist.
- Indien nodig uw toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens.
- Passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging van de persoonsgegevens.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het doel van de verwerking.
- Op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en deze respecteren. In deze verklaring worden deze rechten nader toegelicht.

Stam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen heeft en contact met ons wil opnemen, dan kunt u ons bereiken op:
Adres: Stam Groep
Gemini 1
3824 MH Amersfoort
T.a.v. afdeling Privacy
Tel. nr: 033 463 5104
E-mail: Privacy@stam.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen:
- Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor de verkoop, lease, onderhoud en reparatie van auto’s en bedrijfswagens en communicatie daarover. Ook het uitvoeren van garantiewerkzaamheden.
- Administratieve doeleinden
- Klanttevredenheidsonderzoeken
- Het bieden van het programma My Renault en My Renault + met diverse extra services.
- Het aangaan van arbeidsovereenkomsten met medewerkers en stagiaires.
- Het versturen van nieuwsbrieven aan nieuwsbrief abonnees, die zich hiervoor hebben aangemeld.
- Informatieverstrekking aan prospects, geÔnteresseerden of andere contacten.
- Direct marketing voor sales en aftersales activiteiten. Wij onderscheiden daarbij de volgende categorieŽn van informatie:
o Voertuigrelevante informatie is relevante informatie over bijvoorbeeld acties en aanbiedingen in het kader van APK (indien van toepassing), garantie, onderhoud en reparatie.
o Merk/modelrelevante informatie zijn nieuws- en persberichten en ook acties en aanbiedingen, bijvoorbeeld over de introductie van nieuwe modellen of nieuwe diensten van het betreffende merk.
o Bedrijfsrelevante informatie over ons bedrijf en/of onze bedrijfsgroep.
o Overige (commerciŽle) informatie.
- Het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals ten behoeve van de boekhouding of tenaamstelling van de auto.

Ook, indien nodig, om fraude te voorkomen of tegen te gaan.

Hiervoor vragen wij persoonsgegevens, zoals NAW gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoon, e-mailadres, geslacht en betaalgegevens. Ook kunnen wij u vragen zich te legitimeren.

Stam voldoet aan de volgende verwerkingsgrondslagen die regelmatig voorkomen:
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of het afsluiten van een overeenkomst waarbij de klant of medewerker partij is.
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stam of een derde, zoals bijvoorbeeld marketing.
- Indien nodig, toestemming van de betrokken persoon voor de gegevensverwerking
Stam bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking of door de wet vereist. Stam volgt daarbij onder meer de door BOVAG en INDI bepaalde bewaartermijnen voor de autobranche en wettelijke regelingen, zoals de fiscale bewaartermijnen van 7 jaar. 


Doorgeven van persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo werken wij samen met derde partijen, zoals Renault en haar dealernetwerk, verschillende leveranciers van applicatie systemen, lease en financieringsmaatschappijen en derde partijen ten behoeve van onze direct marketing. Met hen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten voor onder meer de beveiliging van uw persoonsgegevens. Verder zullen wij uw persoonsgegevens niet aan andere partijen geven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is het RDW vanwege de tenaamstellingsplicht.

Stam geeft geen persoonsgegevens aan derde partijen, die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Aangezien onze klanten minimaal 18 jaar zijn verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we een beveiligingsbeleidsplan opgesteld en een datalekprotocol.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw toestemming hiervoor intrekken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen direct marketing door zich af te melden in de ontvangen mail. Wij zullen onze direct marketing activiteiten dan onmiddellijk stoppen. Ook heeft u het recht uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. U kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen via bovengenoemde contactgegevens, bij voorkeur via privacy@stam.nl. Op onze website staan hiervoor formulieren.

Vragen, opmerkingen en klachten
Als u een vraag, opmerking of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Als wij daar samen niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit in Nederland.

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om onze privacy verklaring te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren u om periodiek kennis te nemen van onze privacy verklaring.

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 november 2019. De vorige versie dateert van 8 mei 2018.


✔ Betrouwbaar ✔ Flexibel ✔ Persoonlijk

Van de 30788 klantreacties is  95% tevreden over Stam!