Algemene voorwaarden online kopen

Algemene voorwaarden Online kopen van een Occasion - Stam

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het occasion aanbod van Stam en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de koop van een occasion tussen Stam en u.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Stam voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Stam zijn in te zien en dat zij op verzoek van u zo spoedig mogelijk digitaal worden toegezonden.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 Artikel 2 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als Stam gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Stam niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat dat het voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Aangezien de via Stam aangeboden occasions tevens in showrooms van Stam staan, bestaat er een kans dat de occasion gedurende uw bestelproces is verkocht. Indien dit het geval is bericht Stam u hierover per ommegaande.
Stam verkoopt enkel occasions via het online bestelproces aan consumenten woonachtig in Nederland.

Artikel 3 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2 (Het aanbod) tot stand op het moment van uw aanvaarding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stam onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Stam is bevestigd, kan u de overeenkomst ontbinden.
Voor elke overeenkomst die elektronisch tot stand komt, treft Stam passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Stam voor een veilige web omgeving.
Stam kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Stam op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Stam gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Stam zal uiterlijk bij aflevering van de occasion, aan u de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken:

 • Het bezoekadres van de vestiging van Stam waar u met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop ù van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van de occasion, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • De informatie omtrent uw herroepingsrecht (*) en het modelformulier voor herroeping zijnde het Europese modelformulier voor herroeping.
Artikel 4 - Herroepingsrecht
U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een occasion gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Stam mag u vragen naar de reden van herroeping, maar u bent niet verplicht deze reden op te geven.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u de occasion heeft ontvangen.
Indien Stam u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien Stam de in de voorgaande zin bedoelde informatie aan u verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop u die informatie heeft ontvangen.
Artikel 5, 6, 7 en 8 van deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op uw herroepingsrecht.

Artikel 5 - Verplichtingen van u tijdens de bedenktijd
Bij de koop van een occasion geldt dat u tijdens de bedenktijd zorgvuldig dient om te gaan met de auto. U dient de occasion slechts te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de occasion vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u de occasion slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de occasion die het gevolg is van een manier van omgaan met de occasion die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een derde gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling van de occasion ten opzichte van de verkoopprijs nadat Stam de occasion retour heeft ontvangen.
U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Stam u niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
U bent verplicht bij het gebruik van de occasion tijdens de bedenktijd:

 • Zorgvuldig om te gaan met de occasion;
 • Alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving na te leven;
 • De occasion na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken;
 • Een storing, gebrek of ander probleem met de occasion direct aan Stam te melden; 
 • Voor de occasion een verzekering te hebben afgesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
 • Het is u gedurende de bedenktijd in ieder geval niet toegestaan om:
  o meer dan 500 kilometers met de occasion te rijden;
  o iets aan de occasion te verwijderen;
  o iets aan de occasion toe te voegen;
  o iets aan de occasion te veranderen (behalve de kilometerstand en normale slijtage te wijten aan redelijk gebruik gedurende de bedenktijd);
  o de occasion buiten Nederland te gebruiken;
  o de occasion te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is;
  o meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit;
  o de verkeerde brandstof te gebruiken;
  o de occasion te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal);
  o met de occasion deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen;
  o de occasion te gebruiken voor commercieel personenvervoer;
  o de occasion te verhuren en/of onder te verhuren aan derden;
  o de occasion te gebruiken op off road wegen;
  o de occasion te gebruiken voor rijopleiding(en);
  o de occasion te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit;
  o de occasion te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins gevaarlijke stoffen;
  o de occasion te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant);
  o de occasion te laten gebruiken buiten de directe familiekring; en
  o de occasion op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige wijze te gebruiken;
  o in de occasion een dier te vervoeren;
  o in de occasion te eten of te drinken. 

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door u en kosten daarvan
Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Stam.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zal Stam een afspraak met u maken om de occasion op te halen.
U zorgt dat de occasion gereed staat voor afhalen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Stam verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U zal in ieder geval uw medewerking verlenen zodat Stam de occasion kan vrijwaren alvorens Stam de occasion weer retour neemt.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Een aanvullende overeenkomst is een overeenkomst, in rechtstreeks verband met de koopovereenkomst van de occasion, waarin u producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft die door Stam of door een derde partij worden geleverd.

Indien u in strijd handelt met een van de andere bepalingen van artikel 5 lid 2 en/of artikel 5 lid 4 van deze algemene voorwaarden, dan bent u jegens Stam aansprakelijk voor de waardevermindering van de occasion veroorzaakt door dat handelen.
Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een derde gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling van de occasion ten opzichte van de verkoopprijs nadat Stam de occasion retour heeft ontvangen.
U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het de occasion als Stam u niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 - Verplichtingen van Stam bij herroeping
Als Stam de melding van herroeping van u heeft ontvangen, ontvangt u na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
Stam vergoedt alle betalingen van u, inclusief eventuele leveringskosten door Stam in rekening gebracht voor de geretourneerde occasion, onverwijld doch binnen 14 dagen nadat Stam uw melding van herroeping heeft ontvangen.
Stam gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
U heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van u vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. 

Artikel 9 - De prijs
De in het aanbod van alle occasions op de website van Stam genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij het aanbod expliciet niet op consumenten is gericht, in welk geval dit duidelijk zal zijn aangegeven.

Artikel 10 - Feitelijke aflevering en uitvoering van de overeenkomst
Stam zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van occasions. Als plaats van aflevering geldt het adres dat u aan Stam kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Stam geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U bent gehouden om binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst de occasion in ontvangst te nemen. Indien deze termijn door uw handelen niet gehaald wordt staat het Stam vrij de overeenkomst te ontbinden nadat u eerst eenmaal schriftelijk bent aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk na te komen. Na ontbinding conform het vorige lid zal Stam een eventueel bedrag dat u reeds betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van occasions berust bij Stam tot het moment van aflevering aan u. 

U bent gehouden om vanaf het moment van feitelijke aflevering van de occasion een verzekering te hebben afgesloten voor de occasion die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Indien de auto niet is verzekerd is het niet toegestaan de auto te proefrijden.

Artikel 11 - Betaling en tenaamstelling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan middels een betaling voorafgaand de aflevering van de occasion en voordat de occasions ten name van u wordt gesteld. Stam stuurt u een factuur met daarbij behorende betalingsinformatie. Dit dient per digitale transactie ofwel per overboeking voldaan te worden.
Na ontvangst van de betaling wordt het kenteken van de occasion op uw naam gesteld, nadat u zich middels een geldig identiteitsbewijs hebt gelegitimeerd.

Artikel 12 - Klachtenregeling
Stam beschikt over een klachtenprocedure welke inzichtelijk is op de website van Stam en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stam. Bij Stam ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Stam binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. U dient Stam in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13 - Jurisdictie
Op iedere overeenkomst tussen u en Stam waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 14 – Additionele services
Bij aanschaf via online bestelling is het vanuit Stam mogelijk dat u additionele services aangeboden krijgt. Deze zijn niet overdraagbaar bij wederverkoop van de auto. Bij wederverkoop vervallen alle rechten omtrent deze services. De additionele services zijn altijd kenteken- en persoonsgebonden en kan dus niet gebruikt worden door derden en/of voor een ander voertuig.

BEKIJK  OCCASION AANBOD

Koop je bij Stam online een auto, dan profiteer je van vele voordelen:

 • 14 dagen tevredenheidsgarantie
 • Alle occasions kunnen in Nederland* worden thuisbezorgd, binnen 5 werkdagen kosten €95.-.
 • Alle occasions zijn voorzien van een technisch inspectierapport
 • Alle occasions worden gepoetst afgeleverd 
 • Alle occasions hebben een geldige APK

In enkele stappen een nieuw auto

Het bestellen van een occasion online is zeer eenvoudig. Je bestelt u in slechts enkele stappen online  een occasion:

1. Je kiest de occasion die je wil kopen. 
2. Vul het formulier in bij 'Direct online kopen', waar je meteen aangeeft of je de auto gratis thuisbezorgd wil hebben óf wil afhalen bij één van de Stam vestigingen.
3. Stam stuurt de factuur toe inclusief iDEAL link. Is de occasion duurder dan €50.000 euro, dan kan het zijn dat de betaling per overboeking voldaan moet worden.
4. Is de betaling binnen? Dan leveren wij je nieuwe auto bij je thuis af of zorgen dat de occasion klaar staat op de door jouw gekozen vestiging. 

BEKIJK OCCASSION AANBOD

(*) Het herroepingsrecht is uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (**). (**) Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die tussen Stam en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (***). (***) Een techniek voor communicatie op afstand is een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

✔ Betrouwbaar ✔ Flexibel ✔ Persoonlijk

Van de 30788 klantreacties is  95% tevreden over Stam!